Tung trailer tập 2, Michael trong “Săn rồng” quyết mượn tay Bảy Hùng hạ Bạch Long?